top of page

Договір публічної оферти про надання інформаційних послуг в онлайн-марафоні «Директор власного життя»

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту - Договір, Оферта) онлайн-марафону «Директор власного життя» (далі по тексту - Конкурс), проводиться приватним підприємцем Мамошук А.Ю., іменованим надалі «Виконавець» (далі по тексту також - Організатор) і споживачем послуг, що має надалі назву «Замовник» (далі по тексту також - Учасник Конкурсу), який прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору надавати інформаційні послуги на нижче викладених умовах:

1. ТЕРМІНИ
1.1. Послуги – комплекс методичних рекомендацій з маркетингу або продаж Виконавця, спрямованих на формування прогресу Замовника.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу суб'єктів розкриття інформації, укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання відповідних Послуг.

1.5. Замовник - фізична особа, досягнувша 18 років, яка прийняла всі умови цього Договору і уклала цей Договір з Виконавцем на умовах даної оферти.

1.6. Виконавець – приватний підприємець Мамошук А.Ю.

1.7. Сторони – Замовник та Виконавець.

1.8. Правила надання відповідних Послуг – умови надання Послуг, які обираються Замовником в рамках цього Договору, є його невід'ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою розвитку Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг.

1.9. Заявка - намір Замовника скористатися послугами Виконавця, виражене в напрямку електронного запиту за встановленою формою на Сайті Виконавця.

1.9. Прийняття - повне і беззастережне прийняття всіх умов даної Оферти Замовником.

1.10. Технології дистанційного надання інформаційних послуг - надання інформаційних послуг дистанційно з використанням мережі Інтернет (повністю або частково).

1.11. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://www.damadvice.com.ua/self-management, яка є офіційним джерелом інформування Замовника про Виконавця та послуги, що ним надаються.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ
2.1. Надання послуг за цим Договором здійснюється в рамках участі Замовником у онлайн-марафоні «Директор власного життя» (далі- Конкурс), умови якого передбачені Правилами проведення відкритого дистанційного публічного конкурсу «Директор власного життя» (далі - Правила участі), що є невід'ємною частиною цього Договору, для досягнення найбільш оптимальних результатів і відповідають цілям проведення зазначеного конкурсу.

2.2. Відповідно до умов цього Договору, Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з організації доступу до інформаційних матеріалів (далі по тексту - Послуги). Замовник зобов'язується прийняти запитані послуги та оплатити їх.

2.3. Вартість і докладний опис Послуг, а також Правила опубліковані офіційно на сайті https://www.damadvice.com.ua/self-management і є додатками до цієї Оферти. Вартість послуг за цим договором включена у вартість участі в конкурсі.

2.4. Цей Договір, а також всі зміни та доповнення до цього Договору є відкритими документами і опубліковані для загального відома на Сайті Виконавця.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТИ
3.1. Укладення договору на надання Послуг проводиться шляхом Акцепту Оферти на викладених в ньому умовах протягом дії терміну Акцепту.

3.2. Акцептом оферти, тобто беззастережним прийняттям Замовником умов цього Договору є оплата Послуг і письмового отримання Виконавцем відповідного платіжного документа від Замовника, що підтверджують факт оплати.

3.3. Акцепт Замовником проводиться не пізніше дати початку Конкурсу, встановленої Правилами, шляхом внесення готівкових коштів на розрахунковий рахунок виконавця.

3.4. Здійснюючи акцепт цього Договору, Замовник гарантує, що ознайомлений, погоджується, повністю і беззастережно приймає всі умови Договору та Правил в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті Договору та Правил.

3.5. Цей Договір не вимагає скріплення печатками і (або) підписання Сторонами, зберігаючи при цьому повну юридичну силу.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Послуги, зазначені в п.2.1 данного Договору, надаються Замовнику дистанційно шляхом передачі Замовнику інформаційних матеріалів і проведенням консультацій в порядку і на умовах, встановлених цією главою, а також за допомогою телекомунікаційної мережі Інтернет через особистий кабінет Замовника.

4.2. При намірі скористатися послугами Виконавця Замовник заповнює і відправляє на Сайті Виконавця Заявку із зазначенням достовірних персональних даних. При заповненні Заявки Замовник засвідчує, що безумовно і в повному обсязі приймає умови Оферти.

4.3. Замовник починає отримувати надавані Виконавцем Послуги після внесення Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця коштів для оплати Послуг.

4.4. Після акцепту данної Оферти, так само як і внесення оплати за Послуги, Замовник отримує доступ до Особистого кабінету на Сайті Виконавця і в подальшому зобов'язується беззастережно приймати Послуги Виконавця - виконуючи поставлені завдання в порядку і строки, обумовлені цим Договором та інформацією на сайті https://www.damadvice.com.ua/self-management, який є додатком до цього договору.

4.5. Взаємодія Сторін здійснюється через Особистий кабінет Замовника. Виконавець отримує завдання, рекомендації та роз'яснення Виконавця у відповідних розділах Особистого кабінету і самостійно визначає спосіб і час для їх виконання відповідно до умов Правил Конкурсу та з огляду на умови конкурсних завдань.

4.6. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі за Договором з моменту отримання Замовником в Особистому кабінеті інформаційних матеріалів Виконавця. У разі виключення Замовника з числа учасників конкурсу, цей Договір вважається розірваним. У разі, якщо Замовник не був допущений до участі в Конкурсі, згідно з умовами Правил Конкурсу, цей договір вважається неукладеним.

4.7. Будь-які матеріали, отримані Замовником по електронній пошті або опубліковані на Сайті, призначені для приватного некомерційного використання. Замовник не має права копіювати, передавати, надсилати поштою, і/або видавати матеріали з Сайту і інформаційних і/або аналітичних продуктів без письмового дозволу Виконавця, а також не має права використовувати їх для масового поширення.

4.8. Сторони визнають, що документи, надіслані за допомогою електронної пошти чи іншими електронними засобами зв'язку, в тому числі за допомогою Особистого кабінету, мають юридичну силу, рівноцінну документами при звичайному паперовому документообігу.

5.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Замовник має право:

5.1.1. Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення належного надання послуг.

5.1.2. Вимагати належного і своєчасного надання Послуг Виконавцем.

5.1.3. Звертатися до Виконавця в письмовій формі з усіх питань, пов'язаних з наданням Послуг, а також задавати питання, пов'язані з наданням Послуг.

5.2. Замовник зобов'язується:

5.2.1. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту Оферти, Замовник запевняє і гарантує Виконавцю, що:

• Замовник вказав достовірні персональні дані;

• Замовник укладає договір Оферти добровільно, при цьому Замовник повністю ознайомився з умовами Оферти, повністю розуміє предмет Оферти і характер наданих Послуг.

5.2.2. Замовник зобов'язується не використовувати інформацію, отриману від Виконавця способами, здатними привести до нанесення збитку інтересам Виконавця.

5.2.3. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та Правилами надання відповідних Послуг.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Виконавець має право включити Замовника в список поштової розсилки для подальшого поширення матеріалів по обраному курсу або для розсилки інших інформаційних матеріалів.

5.3.2. Виконавець має право припинити надання послуг Замовнику та припинити дію цього Договору в односторонньому порядку в разі порушення Замовником своїх зобов'язань відповідно до цього Договору, а також у зв'язку з виключенням з числа учасників Конкурсу, згідно з правилами. Виконавець також має право в односторонньому порядку відмовитися від надання послуг за договором, письмово повідомивши про це Замовника.

5.3.3. Виконавець має право змінювати вартість Послуг та інші умови даної публічної Оферти без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Інтернет-ресурсах, не менше ніж за 1 день до їх введення в дію.

5.3.4. Виконавець має право самостійно визначати форми і методи надання Послуг виходячи з вимог законодавства, а також конкретних умов Договору.

5.4. Виконавець зобов'язується:

5.4.1. Виконавець зобов'язується надати в повному обсязі і в строк Інформаційні матеріали за цим Договором.

5.4.2. Виконавець зобов'язується інформувати Замовника про всі зміни в умовах надання послуг і про всі доповнення в термін, передбачений цим Договором.

5.4.3. Виконавець бере на себе обов'язок надавати на запит Замовника доступ до інформації про надання послуг.

5.4.4. Виконавець зобов'язується використовувати всі особисті дані і іншу конфіденційну інформацію про Замовника тільки для надання Послуг, не передавати і не показувати третім особам, що знаходиться у нього документацію та інформацію про Замовника.

5.5. Виконавець гарантує, що:

5.5.1. Замовнику надання інформаційних послуг і виконання покладених на себе зобов'язань за цим Договором у повному обсязі.

5.5.2 При оплаті замовлення банківською картою, обробка платежу (включаючи введення номера карти) відбувається на захищеній сторінці процессинговой системи, яка пройшла міжнародну сертифікацію. Це означає, що Ваші конфіденційні дані (реквізити карти, реєстраційні дані та ін.) не надходять в інтернет-магазин, їх обробка повністю захищена і ніхто, в тому числі наш сайт, не може отримати персональні і банківські дані клієнта. При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa і MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів Банківської карти Власника. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку по операціях з Банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, і закритих банківських мереж, що мають вищий ступінь захисту. При оплаті замовлення банківською картою повернення коштів здійснюється на карту, з якої був здійснений платіж.

5.6. Сторони підтверджують, що:

5.6.1. Кожна Сторона данного Договору заявляє і гарантує, що вона має всі права і повноваження, необхідні для укладення цього Договору та повного виконання своїх зобов'язань по ньому, і що висновок і / або виконання зобов'язань за Договором не порушить умови будь-яких інших зобов'язань цієї Сторони перед третіми особами.

6. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ КОРИСТУВАЧУ ПРОГРАМИ
Повернення оплати за онлайн-марафон допускається, в наступних випадках:

6.1.1 Якщо протягом однієї календарної доби з моменту надання замовнику особистих даних (логін, пароль) для доступу до програми, замовник направить виконавцю на офіційну адресу заяву з вимогою повернути оплачену суму.

6.1.2. Внаслідок непрацездатності сайту з особистим кабінетом протягом більш ніж 14 календарних днів безперервно.

6.2. У разі відмови від Послуг, відповідно до пункту 6.1.1 цієї Оферти, Замовник направляє Виконавцю заяву на електронну пошту Виконавця за адресою: https://www.damadvice.com.ua/self-management, з вимогою повернути Замовнику сплачену їм суму. Для здійснення повернення коштів Замовник повинен зберігати листи, відправлені по електронній пошті Виконавцем, банком або платіжним агентом, що підтверджують факт оплати.

6.3 Повернення грошових коштів повино бути здійснено не пізніше 10 (Десяти) робочих днів з моменту пред'явлення Замовником вимоги про повернення грошових коштів.

6.4. Повернення грошових коштів здійснюється Виконавцем на банківську карту Замовника, з якої сталася оплата за програму.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до Договору та законодавства України.

7.2. Приймаючи умови цього Договору, Замовник розуміє, що Виконавець не несе ніяких ризиків щодо розуміння Замовником методичних рекомендацій, викладених в інформаційних і (або) аналітичних матеріалах, а також рекомендаціях. Всі методичні рекомендації та поради, викладені в направляємих Виконавцем матеріалах, повинні бути застосовані Замовником виключно на власний розсуд. Всі ризики за наслідки застосування отриманої інформації в повній мірі несе Замовник.

7.3. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору в разі будь-якого неякісного функціонування обладнання, програмного забезпечення та каналів зв'язку, що знаходяться за межами ресурсів інтернет-сайту https://www.damadvice.com.ua/self-management, викликаного технологічними причинами або діями/бездіяльністю третіх осіб.

7.4. Сукупна відповідальність Виконавця за договором Оферти, по будь-якому позову або претензії щодо договору Оферти або його виконання, обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за договором Оферти.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити або запобігти, а саме: пожежа, стихійне лихо, війна і військові дії всіх видів, цивільні і національні хвилювання, блокада транспорту, прийняття органами влади і управління актів, що перешкоджають виконанню умов цього Договору та інші обставини, що знаходяться поза розумним контролем Сторони, а так само збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

8.2. Сторона, яка потрапила під дії обставин непереборної сили, зобов'язана негайно, протягом 3 (трьох) робочих днів, в письмовій формі повідомити іншу Сторону про настання таких обставин з наданням документа уповноваженого державного органу про передбачуваний термін їх дії і припинення дії.

8.3. У разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки. Якщо обставини непереборної сили будуть існувати понад 3 (трьох) місяців поспіль, будь-яка Сторона матиме право розірвати Договір в односторонньому порядку.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Жодна із Сторін не може переуступити свої права та обов'язки за Договором третім особам.

9.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення відповідного повідомлення на сайті.

9.3. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферту тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючий між Замовником та Виконавцем Договір, і ці зміни в Договорі вступають в силу одночасно з такими змінами в Оферті.

9.4. У разі відкликання Оферти Виконавцем протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Оферти.

9.5. Договір може бути розірваний за згодою Сторін в будь-який час або з інших підстав, передбачених цією Офертою і/або чинним Законодавством України.

9.5. Претензійний порядок вирішення спорів обов'язковий. Термін відповіді на претензію встановлений в 30 календарних днів з моменту її отримання.

9.6. У разі неможливості вирішення суперечок і розбіжностей шляхом переговорів, їх врегулювання і розгляд проводиться в суді за місцем знаходження Виконавця, відповідно до чинного законодавства України.

9.7. Цей Договір припиняє свою дію після повного виконання Сторонами своїх зобов'язань в рамках публічного конкурсу, згідно Правилам.

 

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Мамошук А. Ю.

РНОКПП 3460806921

bottom of page